การเสวนาการจัดการความรู้ “การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและความสามารถด้านภาษา”

จัดโดยฝ่ายจัดการความรู้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คลังความรู้